Oct 15, 2015

Ibigin mo ang iyong kaaway

Mateo 5:44-45


44.Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway pagpalain ninyo ang mga napopoot sa inyo gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo.Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang  mga umuusig sa inyo.
45.Ito ay upang kayo ay magiging anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga matuwid.At binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid.  

Aug 25, 2015

Humingi,Maghanap,Kumatok

Mateo 7

9.Sino kaya sa inyo ang magbibigay ng isang bato sa kanyang anak kung ito ay humingi ng tinapay?
10.Kung humingi siya sa kanya ng isda,bibigyan ba niya ito ng ahas?
11.kayo,bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak,gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? 

May 6, 2015

The parable of the lost sheep

Matthew 18:12-14


12.What do you think about this? A man has one hundred sheep and one of them is lost.Will he not leave the ninety-nine and go to the mountains to look that one lost sheep?
13.If he finds it,for sure I tell you,he will have more joy over that one,than over the ninety-nine that were not lost.
14.I tell you,My father in heaven does not want one of these little children to be lost.

Mar 21, 2013

Blog

My burden is light

Matthew 11
28.Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest.
29.Take my yoke upon me and learn from me for I am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls.
30.For my yoke is easy and my burden is light.Kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha,pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin sapagkat ako ay maamo at
mababang loob at masusumpungan ninyo ang kapahingahan sa inyong kaluluwa.
Ito ay sapagkat madaling dallhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

The Gospel according to the apostles

 

Apostle matthew,The gospel my burden is light come to me all you who are weary and burdened.Take my yoke upon me and learn from me for my yoke is easy and my burden is light.According to apostle john,The gospel betrayal of christ, jesus christ exclaimed"I tell you the truth,one of you will betray me!" and jesus is life jesus said,I am the way the truth and the life.
The epistles of paul on love suffers long and is kind.Jesus christ died and he is risen from dead he was raised from dead three days later,and continues towards the boundary is pressing to reach the end of the race and recieve the heavenly prize.

Ang mga pangyayaring ito ay naganap noong kasalukuyang inuusig ang mga alagad kasama ang paginoong jesus sa kanilang pananampalataya at sa pagsunod sa kaloooban ng diyos sa pamamagitan ni jesus.Malalaman ito sa bibliya sa bagong tipan sa pangangaral ng diyos sa pamamagitan ni jesus kasama ang mga alagad at mensahe ng mga apostol.


                                                                                                         

                                                                                                               
                                                                                           
                                                                                                           
Visit Us: dondonbaasburden.blogspot.com
http://www.facebook.com/dondon.baas1